Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża,

ogłasza rozeznanie rynku na świadczenie usług w zakresie wykonywania
zadań dyplomowanego psychologa w ramach projektu „Aktywni na 100 lat”

Materiały dot. rozeznania rynku dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.pck.lublin.pl

Osobą
upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest: Iza Gawęcka oraz Kamil Raczyński

lublin.aktywni100@pck.org.pl
81 532 08 27
Lublin
Puchacza 6, pok. 6 w godzinach 8-16;

Lubelski
Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża,

ogłasza
przetarg na:

Dostawę
sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu  „CZAS – Centra
Zainteresowań Ambitnych Seniorów

Materiały przetargowe dostępne
na stronie internetowej Zamawiającego www.pck.lublin.pl

Osobą
upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest:

Kinga
Zyskowska

lublin.zamowienia@pck.org.pl

81 532
08 27 wew. 17

Lublin
Puchacza 6, pok. 8

w godzinach 8-16;

Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża,

ogłasza przetarg na:

Remont pomieszczeń dla domu senioralnego Lubelskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża przy ul. Bursaki 17 w Lublinie

  1. Nr 50/2 i 50/3 w ramach projektu

„CZAS – Centra Zainteresowań Ambitnych Seniorów”

Czytaj dalej

Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ogłasza przetarg na:

Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu  „CZAS – Centra Zainteresowań Ambitnych Seniorów

Materiały przetargowe dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.pck.lublin.pl

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest:

Kinga Zyskowska

lublin.zamowienia@pck.org.pl

81 532 08 27 wew. 17

Lublin Puchacza 6, pok. 8

w godzinach 8-16;

Od Oferentów wymagane są:

– wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 20.000,00zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) na nr konta:

Milenium Bank SA 79 1160 2202 0000 0002 4987 5844.

– Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia:

  1. nazwa, adres, numer telefonu i faksu Wykonawcy;
  2. Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Lublin Puchacza 6, 20-323 Lublin
  3. Oferta w przetargu nieograniczonym na Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu  „CZAS – Centra Zainteresowań Ambitnych Seniorów” – Znak sprawy: 8/CZAS/2018.
  4. Nie otwierać przed dniem 5.12.2018 r. do godz. 10:15

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5.12.2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie:

Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Lublin

  1. Puchacza 6, 20-323 Lublin

pokój Nr 8

Ogłoszenie o zamówieniu  https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3ced222b-7aa6-438b-ab99-d0a8b205fd20