Regulamin Konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie „internetowego mema o PCK”

2. Organizatorem konkursu jest PCK Lubelski Oddział Okręgowy, ul. Puchacza 6, 20-323 Lublin

3. Celem konkursu jest kształtowanie prospołecznych działań i upowszechnianie wiedzy o Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

4. Konkurs rozpoczyna się dnia 8 maja 2020 r. i  trwać będzie do dnia 17 maja 2020 r.

5. Konkurs polega na wykonaniu mema z przesłaniem społecznym, charytatywnym lub dotykającym tematyki poruszanej przez PCK. Mem może być wykonany dowolną techniką i w dowolnej formie.

6. Konkurs jest skierowany do członków/kiń Grup SIM PCK, Szkolnych Kół PCK oraz wszystkich chętnych osób z naciskiem na młodzież.

Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wykonanego mema na adres: lublin.mlodziez@pck.org.pl do dnia 17 maja 2020 z imieniem, nazwiskiem oraz telefonem kontaktowym do osoby która go wykonała.

2.   Komisja powołana przez organizatora, wytupuje laureatów w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu

3.  Laureaci/tki zostaną wyłonieni na podstawie następujących kryteriów:
– przekaz społeczny/charytatywny/tematyka związana z PCK
– jakość wykonania (czytelność, rozdzielczość  pozwalająca na publikację w mediach społecznościowych, technika wykonania)
– walor edukacyjny

4. Przesyłając wykonanego mema uczestnik/czka konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne przetwarzanie danych i wizerunku placówki zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 880) oraz publikację zdjęć w mediach społecznościowych i na stronie www Organizatora.

5.   Każda osoba może przesłać dowolną ilość memów

6. Organizator zapewnia nagrodę główną w postaci zestawu gadżetów PCK (m.in. torba na laptopa, koszulka, książki).

7. Organizator zapewnia sobie prawo do przyznania nieograniczonej liczby wyróżnień uhonorowanych w ustalony przez jury sposób.

Postanowienia końcowe

1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje regulamin.

2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.  Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.pck.lublin.pl