Dla kogo:

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Cel:

wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną

Zalety/ korzyści:

– odciążenie członków rodzin lub opiekunów os. niepełnosprawnych poprzez wsparcie w codziennych obowiązkachmożliwość odpoczynku ,załatwienia osobistych spraw

– zaspokojenie codziennych potrzeb osób niepełnosprawnych

– poprawa stanu zdrowia podopiecznych poprzez prawidłową opiekę higieniczno- pielęgnacyjną

Poprawa stanu zdrowia psychicznego i ogólnego samopoczucia członków rodzin i osób bezpośrednio sprawujących opiekę nad os. Niepełnosprawnymi

– zapewnienie poczucia bezpieczeństwa podopiecznych

– zapewnienie czasowego zastępstwa

Limit usług opieki na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

– 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego

(maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej. Usługi  w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6:00-22:00);

– 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

Kontakt:

81 887 00 04/ 81 865 12 92

e-mail: lublin.wytchnieniowa@pck.pl

osoba odpowiedzialna: Anna Muszyńska